Bezpečnostní tabulky a značky

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č.2/97 Sb. A § 11 nař.vl.č.173/97 Sb.

Firma : Obchodní jméno : Blanka Písařová – Safety Plates
                                          Sídlo: Strašovská 754
                                          155 21 Praha 9 - Vinoř
                                          IČO: 71634151         
                                          DIČ:CZ7161030426

Výrobek : Bezpečnostní a výstražné tabulky a značení z plastu.
                Bezpečnostní a výstražné tabulky a značení ze
                samolepící folie.

Popis výrobku : Bezpečnostní tabulky a značen slouží k předávání bezpečnostních informací, předcházení úrazům, zdravotním rizikům, požárům a různým haváriím.

Způsob posouzení shody : Posouzení shody bylo provedeno dle § 12, odst.4.,    písmeno a) zákona č.22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Použité předpisy a normy : Zákon č.22/1997 Sb.
                                    Nařízení vlády č.173/1997 Sb.
                                    Nařízení vlády č.11/2002 Sb. částka 6
                                    Sb.zákonů č.25/1999 částka 11
                                    Nařízení vlády č.159/1997 Sb.

Prohlášení : Bezpečnostní  a výstražné tabulky a značky dodávané firmou
Blanka Písařová – Safety Plates, splňují základní požadavky  na výrobky, ve smyslu ustanovení § 2, písmeno e) zákona č.22/1997 Sb. A § 1, odst.2, nařízení vlády č.173/1997 Sb. Tyto výrobky jsou za běžných podmínek a obvyklém použití bezpečné. Současně jsou přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobky.

V Praze dne 01.04.2007

                     
Blanka Písařová

 

Tabulky jsou rozděleny do následujících kategorií:


         
Výstražné Příkazové Zákazové Informační Požární
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky

         
Dokum.pož. Sdružené bez.tab. Další bez.tab. Dopravní prostředky Evaku.plány
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky

         
Pravidla bez.práce Označení obalů Fotolumini. značky První pomoc Zn. látek a předmětů
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky
bezpečnostní
tabulky

 

Partneři:bezpečnostní tabulky.cz  bezpečnostní tabulky.eu  
bezpečnostní-tabulky.info bezpečnostní-tabulky.net  bezpečnostní tabulky    safetyplates.com